ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Όλη η απόφαση για τις εξετάσεις Ράδιο ερασιτεχνών την Παρασκευή 26-06-2020 στις 9.00 ΠΜ

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
Π.Ε. Αχαΐας (Σταγείρων αρ. 23, Πάτρα)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΛΟΓΩ COVID 19 EINAI ΜΕΧΡΙ 9 ΑΤΟΜΑ

Η διενέργεια των εξετάσεων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μέχρι και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο ΥΜ Ε

 1. Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας
  Εισαγωγικού Επιπέδου) Α΄ Περιόδου 2019, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00.
 2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
  Π.Ε. Αχαΐας (Σταγείρων αρ. 23, Πάτρα).
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
  Οικονομικού Χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης, κατά
  την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της
  ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.
 4. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας θα παραλαμβάνει
  δικαιολογητικά υποψηφίων μέχρι και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020.
 5. Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:
  α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση
  του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
  β. Σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που
  σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και τη μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης
  και της άδειας παραμονής, όπου προβλέπεται.
  γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.
  δ. Παράβολο 26 € (e-παράβολο με κωδ. 5113)
  ε. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων για την έκδοση του πτυχίου).
 6. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Εφόσον
  δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι, μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν
  οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε άλλη υπηρεσία Μετ/ρών & Επικ/νιών της Περιφέρειας Δυτικής
  Ελλάδας, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.
 7. Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή,
  εισερχόμενοι στην αίθουσα εξετάσεων, την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των
  στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/99, ΦΕΚ
  99/Α/1999).
 8. Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα,
  αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών
  σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011.
 9. Κατά την προέλευση των εξεταζόμενων θα ληφθούν υποχρεωτικά όλα τα μέτρα που προβλέπονται για
  την καταπολέμηση του Covid-19. (Αντισηπτικό διάλυμα στην είσοδο της αίθουσας, χρήση μάσκας,
  αποστάσεις των εξεταζόμενων μεγαλύτερη του 1.5m.)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Η Υλη για Μελέτη

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (SV)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (SY)

Εκ του Δ.Σ της ΕΡΔΥΠ