Τεμπών 2 - 26333 Πάτρα. Ανοιχτά τις Τετάρτες 19:00 - 21:00, Τον Αύγουστο κλειστά, ------------------------- e-mail : sz3p@erdyp.gr sz3perdyp@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/groups/360483718013624/ Πρόεδρος: sv3gku@gmail.com Αντιπρόεδρος : sv3qub@gmail.com

ERDYP ΕΡΔΥΠ

Special Call SZ3PMBG19

SPECIAL CALLING FOR THE MEDITERRANEAN BEACH GAMES PATRAS 2019 GREECE

The rules for obtaining of the award have been updated 4 QSOs for European stations and 3 QSOs for stations outside of  Europe (DX), see texts.

Online log :  http://www.hamlog.eu/Log_list_*SZ3PMBG19    (update once per day)

For the QSL card of the station SZ3PMBG19 send it directly to the office of the RAAWP with a prewritten and affranchised (2$ US) envelope.

*The contacts with SZ3PMBG19 will be delayed to be posted on LoTW in order to cover for the functional expenses.

https://www.mbgpatras2019.gr/en      Award resullts:  http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1043

https://www.mbgpatras2019.gr/?section=637&language=en_US&itemid1541=2378&detail1541=1

SPECIAL CALLSIGN   SZ3PMBG19

AWARD AND RULES   IN  (ENG)  (GRC)  (FRA)  (ITA)

A

The Radio Amateur Association of West Peloponnesus (RAAWP) founded for the Second Mediterranean Beach Games of Patras and sponsored by the Organizational Commission of the Games, announces the following activity with the SZ3PMBG19 Award.

The object is to put all the radio-amateurs of the world in contact with the Radio Station SZ3PMBG19 using different bands and different modes. The objective is the transmission of the spirit of the games, the promotion of the city of Patras and also the idea of an international radio-amateurism.

B

Period starting from 01-07-2019 until 30-09-2019

A contest is set with the participation of:

All licensed radio-amateurs and all categories,

The recipients (SWL) stations with a reference QSO and the two radio station who are in contact

The zones of emission : ALL , HF – VHF – UHF – SHF – including satellite transmissions via for example QO-100  or DMR contacts via  Internet (TG-2023-20231) or Fusion C4FM WIRES-X SZ3PMB19 Room ID 41563 or Echo link (145.450) VHF via SV3 QUB-L (Patras).

All configurations (SSB, CW, DATA, DIGITAL).

We respect the band plan recommended by IARU for the region 1.

The stations can have a contact within each configuration of each band.

In case of multiple contacts in each configuration and in the same band, no points will be attributed nor will the station be penalised

For each contact QSO one point will be attributed (1), in different band and different mode for all the course of the contest

Points for obtaining of the award :

       4  QSOs with SZ3PMBG19 for the Greek  stations,

        4  QSOs with SZ3PMBG19 for European stations

        3  QSOs with SZ3PMBG19 for stations outside of  Europe (DX)

        8  Reports of reception (SWL) with SZ3PMBG19 and the stations with whom it converses on at least two bands HF.

C

All stations who reach the requested number of contacts can make an application for the award. One must send the log file of their contacts in the form of a cabrillo (*cbr , * log) or adif (*adi) or text (*txt)  by email at this address: sz3pmbg19@gmail.com  , or in the paper form (*txt) at this address:

Radio Amateur Association of West Peloponnesus
PO Box 12
26003 PATRA
GREECE

The archive of your contacts must be sent before October 15th of 2019.

The award will be sent free of charge at your email address.

Whatever contact or log archive sent at another address than sz3pmbg19@gmail.com will be discarded.

The log archive must give the detailed information listed below:

1.  Distinctive calls (call sign)

2.  Name and surname of the participating stations,

3.  The detailed postal address,

4.  The correct email.

D

All diplomas will be sent by email and free of charge.

Those requiring a paper award, it will be printed on a A4 paper of the Association and the cost will be 8€ (within Greece) and 10€ (outside of Greece).

The payment could be done either:

1. with a deposit in the bank account

 IBAN:  GR7601408850885002002004431        BIC:   CRBAGRAA

NAME :    Radio Amateur Association of West Peloponnesus

Specifying from whom it came.

All those who ask the award by sending the log archive will automatically receive a final list with their total of points (QSOs)

The first three stations with the best score of QSΟ will receive an honorary plate, sent free of charge, special offer of the Organising Committee of RAAWP. If there are more than three winners, there will be a draw.

There will also be an award for the operators of SZ3PMBG19 who has the most QSOs.

E

We ask all participants to send by post, their own cards QSL (with a photo of the station, the shack, their antennas and so on). At the end of the contest, an album of photo of the participants will be published.

For the QSL card of the station SZ3PMBG19 send it directly to the office of the RAAWP with a prewritten and affranchised (2$ US) envelope at this address:

Radio Amateurs Association of West Peloponnesus
PO Box 12
26003 PATRA
GREECE

The contacts with SZ3PMBG19 will be posted on  http://www.hamlog.eu/ , on EQSL or on QRZ

*The contacts with SZ3PMBG19 will be delayed to be posted on LoTW in order to cover for the functional expenses.

F

All financial donation or special offer made to our Association will be accepted and will be published on our sites http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1039  or https://www.qrz.com/db/SZ3PMBG19  . Please send also an email to : sz3p@erdyp.gr

Each decision of our Organising Committee is final.

You will find all the issue of the Games in the following site

Award resullts:  http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1043

http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1031   http://erdyp.gr/wpwp/

Information for the Games in the city of Patras  https://www.mbgpatras2019.gr/

Information for the Special Call at QRZ.COM   https://www.qrz.com/db/SZ3PMBG19

Accountable for the conduct of the contest and the final results:

SV3GKU  SV3SFK  SV3QUB  SV3RJT SV3ORU

Accountable for the discretion- administrators QSL:  SV3GKU SV3QUB

The stations who will compete to Special Call sign SZ3PMBG19 should have registered to the Managing Committee of RAAWP

All decisions coming from the group of accountable of the station regarding the attribution of points for the award or the elaboration of the final list is non contestable.

The QSL card and the award were realised by the section of graphic design of II MBG Patras 2019

Meet you on the air

73s

RAAWP  2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ΔΕΥΤΕΡOI  ΜΕΣΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΤΡΑ 2019    25-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΠΑΤΡΑ 2019

SZ3PMBG19

https://www.mbgpatras2019.gr/en       Award resullts:  http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1043

https://www.mbgpatras2019.gr/?section=637&language=en_US&itemid1541=2378&detail1541=1

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α

H Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου (Ε.Ρ.ΔΥ.Π.) που εδρεύει    στην Πάτρα, με την ευκαιρία των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων, Πάτρα 2019 και με τη χορηγία της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων , ανακοινώνει την ακόλουθη δραστηριότητα με έπαθλο το SZ3PMBG19 Award.

Αντικείμενο της δραστηριότητας είναι η επαφή  όλων των ραδιοερασιτεχνών ανά τον κόσμο με τον σταθμό SZ3PMBG19 σε διαφορετικές μπάντες (bands) και διαμορφώσεις(modes).

Στόχος είναι η διάδοση του πνεύματος των αγώνων , η προβολή της πόλης των Πατρών αλλά και η ιδέα του ράδιο ερασιτεχνισμού διεθνώς.

B

Περίοδος: από 01/07/2019 έως  30/9/2019

Ορίζεται  έπαθλο για το οποίο  μπορούν να συμμετέχουν:

Όλοι οι αδειούχοι ράδιο ερασιτέχνες και όλες οι κατηγορίες.

Οι ράδιο λήπτες με αναφορά στο qso και των δυο σταθμών που συνομιλούν.

Ζώνες εκπομπής : ΟΛΕΣ , HF, VHF , UHF, SHF, Συμπεριλαμβανομένων των επαφών μέσω δορυφόρων π.χ. QO-100  η DMR μέσω διαδικτύου (TG-20231) η Fusion C4FM WIRES-X SZ3PMB19 Room ID 41563 και Εcholink 145.450 VHF μέσω  SV3QUB-L (Πάτρα)

Διαμορφώσεις : Όλες   (SSB, CW, DATA, DIGITAL)

Τηρείται το  band plan που συνιστάται  από την  IARU στην Περιοχή 1

Οι σταθμοί μπορούν να έχουν μια επαφή για κάθε διαμόρφωση σε κάθε μπάντα .

Σε περίπτωση περισσοτέρων επαφών στην ιδία διαμόρφωση και στην ιδία μπάντα δεν προστίθενται πόντοι , αλλά δεν υπάρχει ποινή για αυτό.

Για Κάθε επαφή  QSO θα αντιστοιχεί ένας (1) πόντος (point), σε διαφορετική μπάντα (band) , και διαφορετική διαμόρφωση( mode) , για όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

Πόντοι η QSOs για την επίτευξη του επάθλου :

     4  QSOs με τον SZ3PMBG19 για τους Ελληνικούς Σταθμούς

     4  QSOs με τον SZ3PMBG19 για τους Ευρωπαικούς  Σταθμούς

     3  QSOs με τον SZ3PMBG19 για τους σταθμούς εκτός Ευρώπης (DX) 

     8  Αναφορές λήψης με τον SZ3PMBG19 και τον σταθμό που συνομιλεί σε

            τουλάχιστον 2 μπάντες των HF    

Γ

Αιτήσεις για βραβείο μπορούν να κάνουν όλοι οι σταθμοί που φτάνουν τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό επαφών στέλνοντας το log αρχείο των επαφών  τους  σε μορφή cabrillo (*cbr , * log), η adif (*adi), η text (*txt)  ηλεκτρονικά στο : sz3pmbg19@gmail.com   η και σε χειρόγραφη μορφή (*txt)  στην διεύθυνση :

ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
PO Box 12
26003 PATRAS
GREECE

Η αποστολή του αρχείου των επαφών τους πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου  2019

Το βραβείο θα αποσταλεί δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Στο αρχείο log που θα αποστείλετε  θα πρέπει να διευκρινίζονται λεπτομερώς οι παρακάτω πληροφορίες:

1.   Διακριτικό κλήσης

2. Όνομα και Επώνυμο του συμμετέχοντος σταθμού

3. Ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση

4. Σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Δ

Το δίπλωμα για όσους το θελήσουν έντυπα θα εκτυπωθεί σε μέγεθος A4

Για τους  συμμετέχοντες που  επιθυμούν έντυπο βραβείο θα το κόστος είναι 8€ (Εντός Ελλάδας) 10€ (Εκτός Ελλάδος).

H πληρωμή μπορεί να γίνει:

1. Mε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό με

 IBAN:   GR7601408850885002002004431           BIC:   CRBAGRAA

ONOMA :     ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με μήνυμα το διακριτικό του σταθμού

Όσοι ζητήσουν το Βραβείο στέλνοντας αρχείο log  θα εισέλθουν αυτόματα σε τελική λίστα  με   τους  συνολικούς πόντους (QSOs)

Οι τρεις πρώτοι σταθμοί σε αριθμό QSΟ θα λάβουν τιμητική πλακέτα που θα τους αποσταλεί χωρίς χρέωση, προσφορά της οργανωτικής επιτροπή της ΕΡΔΥΠ. Αν είναι περισσότεροι από τρεις θα γίνει κλήρωση.

Θα βραβευτεί και ο Χείριστης του SZ3PMBG19 με τα περισσότερα qso s

Ε

Οι συμμετέχοντες καλούνται επίσης να στείλουν ταχυδρομικά  στην ΕΡΔΥΠ – SZ3PMBG19 , προσωπικές τους QSL κάρτες (με φωτογραφία του σταθμού τους, Shack, Κεραίες, κτλ.) Στο τέλος του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί φωτογραφικό άλμπουμ  από τους διοργανωτές

Για  QSL κάρτα  του σταθμού SZ3PMBG19 παρακαλούμε αποστείλετε DIRECT στα γραφεία της ΕΡΔΥΠ την δική σας QSL κάρτα μαζί με απαντητικό φάκελο και το κόστος των ταχυδρομικών εξόδων που είναι 2 Δολάρια ΗΠΑ.

Διεύθυνση :

ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
PO Box 12
26003 PATRA
GREECE

Οι επαφές με τον SZ3PMBG19 θα ανέβουν στην  http://www.hamlog.eu στην EQSL και στην QRZ

*Οι επαφές με τον SZ3PMBG19 θα αναρτηθούν και στο LoTW με καθυστέρηση για να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έξοδα.

ΣΤ

Οποιαδήποτε οικονομική δωρεά και προσφορά στον σύλλογο μας είναι ευπρόσδεκτη και θα ανακοινωθεί στις σελίδες μας  http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1039   και  https://www.qrz.com/db/SZ3PMBG19  Να στείλετε επίσης email στο :  sz3p@erdyp.gr

Κάθε απόφαση των υπευθύνων του διαγωνισμού είναι τελική.

Πληροφορίες για την έκβαση και τους αγώνες στην παρακάτω διεύθυνση

http://erdyp.gr/wpwp/      http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1031

Award resullts:  http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1043

Πληροφορίες για τους αγώνες στην πόλη των Πατρών

https://www.mbgpatras2019.gr/

Πληροφορίες για το Special Call στην QRZ.COM    https://www.qrz.com/db/SZ3PMBG19

Υπεύθυνοι για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και των τελικών αποτελεσμάτων :

SV3GKU  SV3SFK  SV3QUB  SV3RJT SV3ORU

Υπεύθυνοι διακριτικού – Διαχειριστές  QSL:  SV3GKU SV3QUB

Οι σταθμοί που θα τρέξουν  το Special Callsign SZ3PMBG19  θα πρέπει να έχουν έγγραφη άδεια του Δ.Σ της ΕΡΔΥΠ.

Οι αποφάσεις που αφορούν τους πόντους  για την απόκτηση του Βραβείου καθώς και για την λίστα με την τελική κατάταξη  από την ομάδα εργασίας και τους υπευθύνους του σταθμού είναι τελική.

H qsl κάρτα καθώς και το βραβείο δημιουργήθηκαν από το τμήμα γραφιστικής του II MBG Patras 2019

Καλή αντάμωση στον αέρα

73s

Ε.Ρ.ΔΥ.Π  2019

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

SECONDS JEUX MEDITERRANEENS DE PLAGE  25-31 AOUT  PATRA 2019 

INDICATIF SPECIAL POUR LES SECONDS JEUX

MEDITERRANEENS DE PLAGE.  PATRAS 2019. GRECE

INDICATIF SPECIAL  SZ3PMBG19

Award resullts:  http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1043

https://www.mbgpatras2019.gr/en      http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1031

https://www.mbgpatras2019.gr/?section=637&language=en_US&itemid1541=2378&detail1541=1

LE PRIX HONORIFIQUE ET LE REGLEMENT

A.

L’association des radioamateurs de l’Ouest du Péloponnèse (RAAWP), basée  à Patra, à l’occasion des seconds Jeux Méditerranéens de Plage, Patra 2019, et avec le sponsoring du comité organisateur des Jeux, annonce l’événement  suivant avec comme Prix le SZ3PMBG19 Award.

L’événement a pour objectif le contact des radioamateurs du monde entier avec la station SZ3PMBG19 sur différentes bandes et différentes modulations (modes).

Son but est de transmettre l’esprit des Jeux, de promouvoir la ville de Patra ainsi que le concept du radioamateurisme international.

B.

Déroulement de l’événement du 01/07/2019 au 30/09/2019.

Le Prix auquel vous pouvez participer est défini de la manière suivante :

Tous les radioamateurs licenciés dans toutes les catégories peuvent y participer.

Tous les radiorécepteurs (SWL) avec rapport sur QSO des deux stations qui communiquent entre elles.

Zones d’émissions : Toutes les zones, HF, VHF, UHF, SHF.

Sont également pris en compte les contacts par  satellites, par exemple QO100, DMR via Internet (TG-2023-20231), Fusion C4FM WIRES-X SZ3PMB19 Room ID 41563  et Echolink 145.450 VHF via SV3QUB-L (Patra)

Modulations : Toutes (SSB, CW, DATA, DIGITAL)

Le programme de bandes suivi est celui recommandé par l’IARU

dans la région 1.

Les stations peuvent avoir un contact pour chaque modulation sur chaque bande. En cas de plusieurs contacts sur la même modulation et sur la même bande, aucun point ne sera ajouté mais il n’y aura pas non plus de pénalités.

Chaque contact QSO est égal à (1) un point, sur bande différente et modulation différente  pendant toute la durée de l’événement.

Points ou QSOs pour la réussite du concours :

4   QSOs avec SZ3PMBG19 pour les stations grecques.

4   QSOs avec SZ3PMBG19 pour les stations étrangères.

3   QSOs avec SZ3PMBG19 pour les stations en dehors de l’Europe (DX)

8   Rapports de réception  (SWL) avec SZ3PMBG19 et la station qui  communique, avec au

         moins 2 bandes HF.

C.

Les demandes pour le Prix seront recevables de la part de toutes les stations qui auront atteint le nombre minimum de contacts, en envoyant leur fichier log des contacts sous forme cabrillo (*cbr, *log), ou adif (*adi), ou text (*txt) par voie électronique  au  sz3pmbg19@gmail.com ou par voie manuscrite (*txt) à l’adresse suivante :

Radio Amateur Association of West Peloponnese

PO BOX 12

26003  PATRA

GRECE

L’envoi du fichier des contacts doit se faire au plus tard le 15 octobre 2019.

Le Prix sera envoyé gratuitement sous forme électronique via email.

Toute communication ou tout fichier Log qui sera envoyé à une autre adresse que  sz3pmbg19@gmail.com  ne sera en aucun cas pris en considération.

Sur le fichier Log qui sera transmis doivent apparaitre avec précision les informations suivantes :

1 Indicatif d’appel

2 Nom et Prénom du participant de la station

3 Adresse postale exacte

4 Adresse électronique exacte (email)

D.

Le Prix honorifique sous forme papier sera imprimé au format A4.

Les participants désireux de recevoir ce Prix sous forme papier devront payer la somme de 8 euros pour les stations en Grèce et la somme de 10 euros pour les stations à l’étranger.

Le paiement peut se faire par :

  1. Virement sur compte bancaire

IBAN:   GR7601408850885002002004431        BIC:   CRBAGRAA

N’oubliez pas d’y indiquer également votre indicatif.

Les participants qui demandent le Prix en envoyant le fichier log seront automatiquement intégrés à la liste finale avec l’ensemble des points (QSOs).

Les trois premières stations en nombre QSO recevront une plaquette honorifique, laquelle leur sera envoyée, sans aucun frais. Cette plaquette est une offre du comité organisateur de la RAAWP. Si le nombre de gagnants s’avère supérieur à trois, un tirage au sort aura lieu pour déterminer les gagnants.

L’opérateur du SZ3PMBG19 avec le plus de QSOs recevra également un Prix.

E.

Les participants sont également invités à envoyer par voie postale à la R.A.A.W.P

SZ3PMBG19,  leurs cartes personnelles QSL, photographies de leur station, Shack, Antennes… A la fin du concours, un album photo sera publié.

En ce qui concerne la carte QSL de la station SZ3PMBG19, envoyez s’il vous plait, directement aux bureaux de la RAAWP votre carte QSL accompagnée d’une enveloppe pour la réponse, ainsi que 2 dollars américains  pour les frais d’envoi.

Adresse :

Radio Amateur Association of West Peloponnesus

PO BOX 12

26003 PATRA

CRECE

Tous les contacts seront diffusés sur http: http://www.hamlog.eu, sur EQSL et sur QRZ.

Les contacts avec SZ3PMG19 seront publiés également sur LoTW avec un certain retard afin de pouvoir couvrir nos frais de gestion de l’événement.

F.

Tout don à notre association est le bienvenu et sera annoncé sur les pages de nos sites : http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1039   or  https://www.qrz.com/db/sz3pmbg19 .  En cas de don, informez-nous s’il vous plait, via l’adresse electronique sz3p@erdyp.gr

Informations sur les résultats sur le site suivant     http://erdyp.gr/wpwp/     http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1031

Informations sur les Jeux méditerranéens à Patra. https://www.mbgpatras2019.gr/

Informations sur l’indicatif spécial sur QRZ.COM

Responsables du déroulement du concours et des résultats finals.

SV3GKU  SV3SFK  SV3QUB  SV3RJT SV3ORU

Responsables de l’indicatif.

SV3GKU SV3QUB

Toutes les décisions concernant les points pour obtenir le Prix ainsi que la formation de la liste du classement final, ayant été prises par l’équipe de travail  ainsi que par les responsables de la station sont définitives.

Les maquettes de la carte QSL et du Prix honorifique ont été réalisées par le bureau de graphisme II MBG Patras 2019

A bientôt sur les ondes.

73s

RAAWP. 2019.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

II GIOCHI COSTALI MEDITERRANEI

PATRASSO 2019 25-31 AGOSTO

NOMINATIVO SPECIALE PER I II GIOCHI COSTALI MEDITERRANEI

PATRASSO  2019 IN GRECIA

NOMINATIVO SPECIALE   SZ3PMBG19

Award resullts:  http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1043

https://www.mbgpatras2019.gr/en      http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1031

https://www.mbgpatras2019.gr/?section=637&language=en_US&itemid1541=2378&detail1541=1

IL PREMIO E LE REGOLE

Α

L’Associazione Radioamatori di Peloponneso Est (A.R.P.E) con sede a Patrasso, con l’opportunità dei II Giochi Costali Mediterranei, Patrasso 2019 e con la sponsorizzazione dal Comitato Organizzatore dei Giochi, annuncia l’attività con il premio SZ3PMBG19 AWARD

Il soggetto dell’attività è il contatto di tutti i radioamatori per il mondo con la stazione SZ3PMBG19 in tutte le bande e le modalità.

L’obbiettivo è la trasmissione dello spirito dei giochi, la visualizzazione della città di Patrasso e l’idea della radio amatoriale in tutto il mondo.

B

Periodo: da 01/07/2019 fino le 30/09/2019

Un premio è impostato per il quale possono partecipare.

Tutti i radioamatori concessi in licenza

I radioascoltatori (SWL) possono partecipare riportando i nominativi di tutte e le due stazioni del QSO

Zone di trasmissione: TUTTE, HF, VHF, UHF,SHF inclusi i contatti tramite satelliti per esempio QO-100, DMR tramite internet (TG-2023-20231) ed Fusion C4FM WIRES-X SZ3PMB19 Room ID 41563 ed Εcholink 145.450 VHF via il nodo SV3QUB-L (Patrasso).

Modalità: Tutte (SSB, CW, DATA, DIGITAL)

Nel Bandplan suggerito dalla IARU- Regione 1

Le stazioni possono avere un solo contatto per ogni modalità in ogni banda. Nel caso di più di 2 contatti nella stessa modalità e stessa banda, non si aggiungeranno punti, ma non c’è qualche pena.

Per ogni contatto- QSO- verrà dotato un (1) punto in ogni banda diversa e ogni modalità diversa per tutta la durata dell’evento.

Puntazione o contatti per raggiungere il premio:

4 QSO con SZ3PMBG19 per le stazioni greche

4 QSO  con SZ3PMBG19 per le stazioni straniere ( Europe )

3 QSO  con SZ3PMBG19 per le stazioni straniere ( Non Europe , DX ) 

8 riporti di ricezione con SZ3PMBG19 e la seconda stazione in almeno due bande delle HF.

C

Applicazioni per il premio possono fare tutte le stazioni che raggiungono il minimo numero di contatti mandando il loro log in forma cabrillo (*cbr, *log), o adif (*adi), o text (*txt) a sz3pmbg19@gmail.com o in forma manoscritta (*txt) all’indirizzo

  • RADIO AMATEUR ASSOCIATION WEST PELOPONNESE

    PO Box 12

    26003 PATRA

    Greece

L’invio del log deve essere fato fino le 15 ottobre 2019.

Il premio sarà inviato in forma elettronica tramite il vostro e-mail gratis

Nel Log dovranno essere scritte in dettaglio le seguenti informazioni:

1. Nominativo
2. Nome e Cognome della stazione partecipante

3. Indirizzo di postazione esatta

4. Indirizzo e-mail

D

Il diploma per quelli che lo vogliono in forma carta, verrà stampato in taglia A4.

Per i partecipanti che vogliono il premio in carta, il costo sarà 8€ (per quelli in Grecia) e 10€ (per quelli fuori Grecia).

Il pagamento può essere fatto:

1. Bonifico bancario   IBAN:   GR7601408850885002002004431          BIC:  CRBAGRAA

NAME :  Radio Amateur Association of West Peloponnesus

con messaggio il nominativo della stazione.

Tutti che richiedono il premio mandando il proprio Log, verranno aggiunti automaticamente alla lista finale in ordine dei punti conseguiti.

Le tre prime stazioni in numero di QSO riceveranno una targa d’onore che verrà spedita gratis, offerta del Comitato Organizzatore di A.R.P.E.  Se ci saranno più di tre stazioni candidate ci sarà un pareggio.

L’operatore di SZ3PMBG19 coi più QSO verrà premiato.

Ε

Gli partecipanti sono invitati a mandare le proprie carte QSL via posta a A.R.P.E- SZ3PMBG19 (con foto della stazione, Shack, Antenne, ecc.) Alla fine dell’evento verrà pubblicato un album fotografico dagli organizzatori.

Per la carta QSL della stazione SZ3PMBG19P vi preghiamo di mandare direttamente (DIRECT) agli uffici di A.R.P.E la vostra carta QSL assieme alla busta di risposto e il costo di spedizione postale di 2 U.S Dollars

Indirizzo:

RADIO AMATEUR ASSOCIATION of WEST PELOPONNESE
PO Box 12
26003 PATRA
GREECE

I contatti con SZ3PMBG19 verranno caricati su http://www.hamlog.eu, E-QSL e QRZ.

*I contatti con SZ3PMBG19 verranno caricati su LoTW in ritardo per coprire i nostri costi di operazione.

F

Qualsiasi donazione economica e offerta all’associazione è benvenuta e verrà annunciata sui nostri siti   http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1039e  https://www.qrz.com/db/SZ3PMBG19   Please send also an email to : sz3p@erdyp.gr

Ogni decisione dei responsabili dell’evento è finale

Informazione sul corso dell’evento e dei giochi sono disponibili qua. http://erdyp.gr/wpwp/   http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1031

Award resullts:  http://erdyp.gr/wpwp/?page_id=1043

Informazione sui giochi alla città di Patrasso   https://www.mbgpatras2019.gr/

Informazione sul nominativo Speciale su QRZ.COM   https://www.qrz.com/db/SZ3PMBG19

Responsabili della conduzione dell’evento e dei risultati finali:
SV3GKU – SV3SFK – SV3QUB – SV3RJT – SV3ORU

Responsabili del nominativo- Amministratori QSL : SV3GKU- SV3QUB

Le stazioni che vogliono usare il nominativo SZ3PMBG19P dovranno avere un permesso in scritto dal Consiglio di Amministrazione di ARPE.

Le decisioni sulla puntazione per il guadagno del diploma e anche della lista finale dell’ordine dalla squadra di lavoro e dai responsabili della stazione sono finali.

La carta QSL e il premio sono stati creati dal dipartimento di progettazione grafica dei II MBG Patras 2019

In bocca al lupo, 73

A.R.P.E 2019

Tradotto da: SY1CVS